/HydroStat 3200 Plus Installation Sheet (Spanish Translation)/